la la-pencil

Landscape transformation caused by modernisation of agriculture and changes in settlment patterns

Inner Development la la-building orange
Summary

Research project was carried out as part of the target research program “Slovenia’s Competitiveness, 2006–2013."
The following literature provides multifaceted answers to the extent and causes of spatial, as well as social, economic and physiognomic changes in the Slovenian countryside: https://www.biblos.si/isbn/9789612545574 

Description

Its premises were based on the finding that the actual state of spatial relationships (i.e., relationships between individual spatial elements created) tends to worsen because of overly general program and spatial acts and thus poorer applicability, insufficiently accurate transfer from the project to the implementation level, and, last but not least, the absence of effective control over the implementation of spatial regulations. We studied the spatial changes and transformations that develop in landscapes due to settlement changes and agricultural modernization. Landscape effects resulting from agricultural modernization were studied on sample farms and settlements selected in the Gorizia Hills, the Lower Savinja Valley, and the Suha Krajina region – that is, regions that were selected as sample agriculture diversification areas in Slovenia following thorough consideration. Development models and scenarios of anticipated changes in the settlement system were developed in addition to proposals for concrete changes and general spatial development guidelines, and instruments for directing spatial development. In 2008, the final report was also prepared, which serves as the basis for the planned scholarly monograph.

Original language

Projekt je potekal v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006–2013. Njegovo izhodišče je temeljilo na spoznanju, da je dejansko stanje prostorskih razmerij (odnosov med posameznimi ustvarjenimi prostorskimi prvinami) čedalje slabše zaradi prevelike splošnosti programskih in prostorskih aktov, s tem pa posledično slabše uporabnosti, ne dovolj natančno določenega prenosa s planske na projektno in izvedbeno raven in ne nazadnje odsotnosti učinkovite kontrole izvajanja prostorskih določil. Preučili smo prostorske spremembe oziroma preobrazbo, ki se pojavljajo v pokrajini zaradi spreminjanja poselitve in posodabljanja kmetijstva. Pokrajinski učinki posodabljanja kmetijstva so bili na ravneh vzorčnih kmetijskih obratov in naselij preučeni v Goriških brdih, Spodnji Savinjski dolini in Suhi krajini, pokrajinah, ki so bile po temeljitem razmisleku izbrane kot vzorčna območja diverzifikacije kmetovanja v Republiki Sloveniji. Podani so modeli razvoja in scenariji pričakovanih sprememb naselbinskega sistema, predlogi konkretnih sprememb in splošnih smernic prostorskega razvoja ter predlog instrumentov za usmerjanje prostorskega razvoja. Leta 2008 je bilo pripravljeno sklepno poročilo, ki je podlaga za načrtovano znanstveno monografijo.

Click here for translation

English German Italian Slovenian
Practice Info