la la-pencil

Sustainable planning for the quality living space

Innenentwicklung la la-building orange
Zusammenfassung

The objectives that the research program seeks to achieve in the theoretical field are primarily familiarization with new specifics of architectural space in Slovenia; development of a critical attitude to natural and cultural heritage and development of modern concepts of rationality, security and recognisability of the area. In the technological field, the program aims at developing guidance for simultaneous energy and seismic renovation of buildings and architectural development of technologies and measures to lower energy consumption in buildings. In the field of dialogue and education, the program aims in particular at the development of inter-disciplinary and inter-generational dialogue and learning about sustainable spatial development.

Beschreibung

Attention is given to research into the relationship between the creative practice of architecture and users, sustainable urban planning and development policies for the protection and planning of cultural landscapes. The technological part of the program is focused on the development of low-energy and passive houses, where we will pursue national objectives set out in the Action Plan of RS for Energy Efficiency for the period 2014-2020, which brings the obligation to annually renovate 3% of the total floor area of all buildings of the close public sector in such a way that minimum energy performance requirements under Directive 2010/31 / EU are met. In this segment the program is focused on research related to energy renovation of buildings, optimization of energy use in the life cycle of buildings, research on environmental and economic optimums and impact of façade on energy consumption in local and wider context. A special part of the research will be focused on the possibility of increasing the seismic safety of a building alongside energy renovation, as that would mean achieving multiple. We plan to review seismic safety measures and determine their suitability for implementation together with energy renovation measures. The purpose of the research is also to examine which urban systems better respond to the occurrence of a natural disaster and what measures need to be applied for the urban system to remain sustainable in the event of natural disasters, or rather so that the time to restore to the original condition would be as short as possible. We propose four research areas:
A) The development of modern theoretical concepts of architecture and urbanism
B) Research related to the use of new technologies
C) Research related to the assessment of the resilience of the urban system to natural disasters
D) Research methods of dialogue and education on sustainable spatial development

Originalsprache

Posebna pozornost je namenjena raziskavam odnosa med kreativno prakso arhitekture in uporabnikom, trajnostnemu urbanizmu in razvoju politike varovanja in načrtovanja kulturne krajine. V tehnološkem delu je program usmerjen v razvoj nizkoenergijskih in pasivnih hiš, pri čemer sledimo zastavljenim nacionalnim ciljem iz Akcijskega načrta RS za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, ki prinaša obvezo, da se letno prenovi 3 % skupne tlorisne površine vseh stavb ožjega javnega sektorja na način, da so zanje izpolnjene minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti po Direktivi 2010/31/EU. Program je zato na tehnološkem področju usmerjen predvsem v raziskave, ki se nanašajo na zmanjšane porabe energije, optimizacijo rabe energije v življenjskem ciklusu stavbe, raziskave klimatskih energijskih, okoljskih in ekonomskih optimumov in raziskave vpliva sodobnega fasadnega ovoja na rabo energije v lokalnem in širšem kontekstu. Posebni del raziskav bo usmerjen v možnosti, da se sočasno z energijsko prenovo poveča tudi potresna varnost objekta, saj je tako naenkrat lahko izpolnjenih več ciljev. V raziskavah bomo zato izvedli pregled tistih ukrepov za povečanje potresne varnosti, ki so primerni za izvajanje skupaj z energetsko prenovo, in izvedli njihovo kataloško ovrednotenje v tehnološkem in finančnem smislu. Namen raziskav je tudi preučiti, kateri urbani sistemi se bolje odzovejo na pojav naravne nesreče in katere ukrepe je potrebno izvajati, da bo urbani sistem trajnosten tudi v primeru naravne nesreče oziroma da bo čas za povrnitev v prvotno stanje čim krajši. V prizadevanju za povečanje učinkovitosti smo v predlogu nadaljevanja programa predlagali naslednje 4 raziskovalne sklope:
A) Razvoj sodobnih teoretičnih konceptov arhitekture in urbanizma
B) Raziskave, vezane na uporabo novih tehnologij
C) Raziskave, vezane na presojo odpornosti urbanega sistema na naravne nesreče
D) Raziskave metod dialoga in izobraževanja o trajnostnem prostorskem razvoju

Click here for translation

English German Italian Slovenian