la la-check

European Drought Observatory

Water Management la la-tint blue
Summary

European Drought Observatory (EDO) is an online tool for early warning, monitoring and forecasting of drought and its impacts across Europe. It offers a traffic-light drought-status information for Europe throughout all year via 10-day Combined Drought Index, thus providing information on drought development within the hydrological cycle and the resulting impacts on vegetation cover. It computes drought indicators at a continental level, while national sectoral authorities add more details for their area of interest.

 

Description

European Drought Observatory (EDO) is an online tool for European early warning, monitoring and forecasting of drought and its impacts, based on satellite data, hydro-meteorological modelling and in-situ observations. It offers a traffic-light drought-status information across all Europe and throughout all year via 10-day Combined Drought Index (combines SPI, modelled soil moisture and satellite data on condition of vegetation), thus providing information on drought propagation within the hydrological cycle and the resulting impacts on vegetation cover.

EDO was developed as a response to the need to better understand, monitor, and forecast water scarcity and drought in Europe, and to provide input for the formulation of evidence-based policies in the field. EDO computes drought indicators at a continental level where a range of indicators on rainfall, soil moisture, river low flows, heat (and cold) waves, and photosynthetic activity of the vegetation cover in taken into account; while national, regional, and river basin authorities add more detailed information for their area of interest.

 

Original language

Evropski observatorij za sušo (EDO) je spletno orodje za zgodnje opozarjanje, spremljanje in napovedovanje suše in njenih vplivov na nivoju Evrope, osnovano pa je na podlagi satelitskih podatkov, hidrometeorološkem modeliranju in podatkov merilnih mrež na terenu. Stanje suše v Evropi je v EDO podano tekom celotnega leta v obliki tribarvne skale (semafor) vrednosti 10-dnevnega kombiniranega kazalca suše (CDI), izračunanega na podlagi vrednosti SPI, modelirane vlažnost tal in satelitskih podatkov o stanju vegetacije. Na ta način EDO zagotavlja informacije o razvoju suše in z njo povezanimi negativnimi vplivi tekom celotnega hidrološkega cikla.

EDO je bil razvit z namenom boljšega razumevanja, spremljanja in napovedovanja pomanjkanja vode in suše v Evropi ter zagotavljanja strokovne podlage za oblikovanje politik na tem področju. Sušni kazalci so v EDO izračunani na ravni celotne Evrope, pri čemer se upošteva vrsto kazalcev o padavinah, vlagi tal, nizkih rečnih pretokih, vročinskih valovih in fotosintetski aktivnosti vegetacije, medtem ko pristojne državne institucije iz različnih sektorjev dodajo podrobnejše informacije za območje, ki jih zanima. 

 

Click here for translation

English German Italian Slovenian
Practice Info