la la-pencil

Analysis of options for implementing of urban projects using public-private partnership

Inner Development la la-building orange
Summary

The research project »Analysis of chances for implementation of urban projects with the use of public-private partnership« deals with the given topic coprehensive and interdisciplinary, with the integration of practical knowledge from different fields, such as Urbanism, Architecture, Landscape Architecture, Spatial Planning, Administration, Law, and Economy.

Description

This research aims to identify urban projects appropriate for public-private partnerships (PPP).
PPP means private investment in public projects or public investments to private projects if they are in the public interest when building, maintaining, or operating public infrastructure, and in some cases, provision of public services or activities maintained under the provision of Services of general economic interest.
Sustainable development must be considered as a leading principle for city policies and management respectively as a basic development principle, which applies for sustainable urban strategies (SUS), as well as for other strategic documents: In the report Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (Stiglitz, 2008), the idea that the question of sustainability relates on the quality of life was exposed. The document defines sustainable development as a process, not only focused on economic development, but it also includes balanced ecological and social development, while the presence of social capital is very important for the »well-being« of today's society. In ensuring social sustainability (more trust, more cooperation, less inequality), it is not only for granting of social cohesion but its increase and improvement of its effects. 

Original language

Raziskovalni projekt "Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva (JZP)" obravnava opredeljeno temo celovito in interdisciplinarno z vključevanjem znanj in prakse iz različnih področij: urbanizma, arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja, upravljanja, prava in ekonomije. Cij raziskave je opredelitev urbanih projektov primernih za JZP.
Trajnostni razvoj mora biti vodilno načelo za mestne politike in upravljanje oz. osnovno razvojno načelo, ki velja tako pri trajnostnih urbanih strategijah (TUS) kot drugih strateških dokumentih: V poročilu Komisije za merjenje gospodarske uspešnosti in družbenega napredka (Stiglitz, 2008) je bila izpostavljena ideja, da se vprašanje »trajnosti« nanaša na kakovost življenja. V tem dokumentu je opredeljen trajnosti razvoj kot proces, ki se ne osredotoča samo na gospodarski razvoj temveč vključuje tudi uravnotežen ekološki in družbeni-socialni razvoj. Pri tem je prisotnost socialnega kapitala zelo pomembna za »življenjskost« družbe danes. Pri zagotavljanju socialne vzdržnosti (več zaupanja, več sodelovanja, manj neenakosti), ne gre le za zagotovilo ohranitve socialne kohezije, temveč njeno povečanje in izboljšanje učinkov le-te.

Click here for translation

English German Italian Slovenian